Dr Dragan Ilić

 

 

Rođen je u Vukovcu, Opština Žagubica (Braničevski okrug), Republika Srbija, 28. jula 1954. godine.

Nakon završenog Pravnog fakulteta, radio je na poslovima Društvenog pravobranioca samoupravljanja za opštine Žagubica i Petrovac na Mlavi, a potom je bio sekretar Skupštine opštine Žagubica. Kasnije je izabran za sudiju Opštinskog suda u Žagubici, a iza toga za sudiju Okružnog suda u Požarevcu.

Postupao je po krivičnopravnoj materiji, gde je postigao nadprosečne rezultate, kako po kvalitetu isto tako i po kvantitetu. Postupajući po krivičnopravnoj materiji Okružnog suda u Požarevcu, toko 1997, 1998 i 1999. godine, od strane neposredno višeg suda nije mu ukinuta ni jedna odluka. U vremenu januar 1997. - maj 1998. godine, pored redovnih poslova, svakog meseca po nedelju dana, a prema rasporedu Vrhovnog suda Srbije, bio je na ispomoci na Kosovu, u Opštinskom sudu u Uroševcu, gde je isto tako postigao nadprosečne rezultate. Tako, tokom 1997. godine ostvario je ucinak od 262,5%.

Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, gde je odbranio magistarsku tezu "Teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja", a potom je na istom fakultetu odbranuio doktorsku disertaciju pod nazivom "Izazivanje opšte opasnosti".

Autor je više naučnih radova, objavljenih u domaćoj i srtanoj stručnoj literaturi, kao i na seminarima iz krivičnopravne oblasti, od kojih će neki biti prezentirani na ovom mestu.

Od 01. januara 2000. godine, nastavnik je na predmetu Krivično pravo, Pravnog fakulteta, Univerziteta u Prištini.

Radovi

Apstraktna opasnost i njeni krivično pravni aspekti, sa osvrtom na krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja

1997

Alkoholemija i vozačke sposobnosti

1997

Položaj suda i sudija kod nas

1999

Preventivne mere u saobraćaju

1997

Dileme oko primene eventualnog umišljaja kod krivičnih dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja

1997

Smrtna kazna i prevencija

2000

 

SiriusLex

Postavljeno na Sajt

16.12.2001. godine