SiriusLex

dr Dragan Ilić

 

PRAKTIKUM ZA KRIVIČNO PRAVO
OPŠTI DEO

 

Predgovor

 

Več godinama, bolje reći decenijama na pravnim fakultetima u SRJ neraspolaže se Praktikumom za krivično pravo, Opšti deo koji je svakako od nesumnjive koristi za proučavanje gradiva i z predmeta Krivično pravo, Opšti deo, i kao takav od nesumnjive je koristi studentima pravnih fakulteta prilikom pripremanja ovog ispita, a posebno aspekta njegovog razumevanja i pravilne primene.

Upravo ova činjenica uticala je da se prihvati izrade Praktikuma.

Pre početka izrade postojala su tri verzije izgleda praktikuma, i njegovog sadržaja, prva, koja bi obuhvatala samo zakonski tekst i sudsku praksu, druga, koja bi obuhvatala neke od primera opštih instituta i ova, treća verzija, koja je iziskivala dosta angažovanja, ali za koju se smatra da je potpuna i celovita. Tako, dakle, preovladala je ova, treća varijanta, koja daje zakonsku definiciju svakog instituta, potom neophodna teorijska izlaganja, sudsku praksu i konacno, pitanja i zadatke, na koje se treba odgovoriti, odnosno koje je neophodno rešiti.

Tako, Praktikum sadrži 344 sudskih odluka, koje su novijeg datuma, a istovremeno i 735 pitanja i zadataka. Dakle, dat je, slobodno se može konstantovati jedan detaljan pregled sudske prakse naših sudova u odnosu na svaki institut Opšteg dela krivičnog prava, tako da sva navedena izlaganja imaju za cilj da studentima omoguće lakše i postupnije sagledavanje kao i razumevanje celokupne materije Opšteg dela Krivičnog prava, odnosno zakonodavstva.

Dakle, na ovaj način, prezentirana je jedna potpuno zaokružena celina i stiče se opšta predstava o svakom konkretnom institutu Opšteg dela Krivičnog prava, tako da je neophodno da studenti pre svega teoretski trebaju da ovladaju, razumeju i nauče navedenu materiju, a potom detaljno sagledaju značenje i primenu u sudskoj praksi. Ovo se svakako može vrlo efikasno postići, imajući pri tome u vidu činjenicu da su prezentirani izvodi iz originalnih sudskih odluka, gde je u obrazloženju odluka dato mišljenje suda. Izvesno je da se na ovaj način studenti uvode u praktičnu primenu krivičnog zakonodavstva, čime se ustvari pripremaju za svoja buduća zvanja i poslove koje će obavljati.

Konačno, imajući u vidu sistematiku Praktikuma, izvesno je da će kao takav biti od nesumnjive koristi ne samo studentima pravnih fakulteta, već i svima onima koji se bave u svom radu krivičnim pravom, sudijama, tužiocima, advokatima, kao i drugim službama, odnosno institucijama.

 

 

U Vukovcu, februara 2001 godineAutor

 

RECENZIJA

U krivičnopravnoj literaturi u našoj zemlji, već duže vreme se oseća potreba za jednim tzv. praktikumom koji bi bio namenjen, pre svega, studentima pravnih fakulteta, a koji bi im korisno poslužio prilikom proučavanja opštih, instituta krivičnog prava, a naročito za njegovo praktično razumevanje.

Upravo tu prazninu popunjava Praktikum za Krivično pravo - Opšti deo, autora dr Dragana Ilića, docenta za Krivično pravo Pravnog fakulteta u Prištini.

Koncepcija ovog Praktikuma zamišljena je tako da je u izlaganjima o svakom, krivičnim zakonom predviđeno institutu krivičnog prava, odnosno zakonodavstva, najpre data zakonska definicija tog instituta, a zatim, u izvesnoj meri koja je neophodna, za radove ove vrste, i teorijska izlaganja.

Posle ovih izlaganja, dat je i detaljan pregled sudske prakse koja se odnosi na navedeni institut.

Sva ova izlaganja imaju za cilj da, pre svega studentima, omoguće lakše i potpunije sagledavanje, a zatim i razumevanje celokupne materije opšteg dela Krivičnog prava, odnosno zakonodavstva.

Na kraju izlaganja o svakom (pojedinačno) institutu Krivičnog prava, data su pitanja, odnosno zadaci na koje studenti treba da odgovore, odnosno koje treba da reše.

Na ovaj način, data je jedna zaokružena celina, odnosno stiče se opšta predstava o svakom konkretnom institut Opšteg dela Krivičnog prava. Time studenti, najpre, treba da teorijski razumeju i nauče materiju krivičnog prava, a zatim i da sagledaju njeno značenje, odnosno primenu u sudskoj praksi.

Ovo poslednje se postiže time što su dati izvodi iz originalnih sudskih presuda mnogobrojnih sudova u našoj zemlji. Posebna pažnja posvećena je obrazloženju svakog navedenog stava, odnosno mišljenja suda. Time se studenti uvode u praktičnu primenu krivičnog zakonodavstva, čime se spremaju za svoje buduće raznovrsne pozive pravnika - sudije, tužioce, advokate, itd.

Ako bi htela da se da stručna ocena ovog rada, onda bi se moglo reći sledeće:

1. Autor je uložio veliki napor da bi napisao tekst koji je obima oko 400 stranica (gusto kucanog daktilografskog teksta). Tom prilikom konsultovao je i koristio veoma obimnu literaturu;

2. Obradio je sve institute opšteg dela krivičnog prava, odnosno zakonodavstva Jugoslavije;

3. Obradio je veoma veliki broj sudskih presuda svih sudova sa teritorije Jugoslavije. To je zahtevalo dodatne napore da se pojedine presude izdvoje i navedu kao opravdanje za iznete stavove zakonodavca;

4. Najzad, Autor je sve to uspeo da složi u jednu koherentnu celinu, pa ovaj rad predstavlja veoma koristan priručnik, kao što je već rečeno, ne samo za studente pravnih fakulteta, već i za pravnike koji se bave krivičnim pravom u drugim, službama, odnosno institucijama.

Iz svih navedenih razloga, preporučujemo Izdavaču da štampa ovaj ard i time ga učini dostupnim svim zainteresovanim.

 

 

Kragujevac, 14. januara 2001 godine
Prof. dr Bora Čejović

redovni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu

 

SiriusLex

Postavqeno na Sajt

16.12.2001. godine