Štampa Верзија за штампу

Одлука суда републике у саставу СФРЈ, која је постала правноснажна до дана међународног признања те републике као самосталне државе, није страна судска одлука

Суд:   Датум: 12.08.2003 Број: Гж.15/01
Абстракт:

Правилно је првостепени суд одлучујући о предлогу за признање стране судске одлуке закључио да решење Општинског суда Скопље 1. у Скопљу О. бр. 41 /90 од 4.01.90. године које је постало правноснажно 6.01.90. године не представља страну судску одлуку у смислу чл. 86. Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља ("Сл. лист СФРЈ", бр. 43/89 и "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96) и предлог за признање ове одлуке одбацио.
Општински суд Скопље 1. у Скопљу био је у време доношења решења О. број 41/90 од 4.01.90. године суд Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, а Република Македонија, на чијој се територији овај суд налазио, Република чланица СФРЈ. Правноснажност ове одлуке наступила је 6.01.90. године, пре отцепљења БЈРМ од СФРЈ и стицања њеног међународног признања, па ова одлука има карактер домаће одлуке и производи правно дејство у правном саобраћају СРЈ као и одлуке домаћих судова донете до проглашења Устава СРЈ 27.04.92. године.
Признање стране судске одлуке