SIRIUS
Sudska praksa
https://sirius.rs

Odluka suda republike u sastavu SFRJ, koja je postala pravnosnažna do dana međunarodnog priznanja te republike kao samostalne države, nije strana sudska odluka

Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 12.08.2003 Broj: Gž.15/01
Abstrakt:

Pravilno je prvostepeni sud odlučujući o predlogu za priznanje strane sudske odluke zaključio da rešenje Opštinskog suda Skoplje 1. u Skoplju O. br. 41 /90 od 4.01.90. godine koje je postalo pravnosnažno 6.01.90. godine ne predstavlja stranu sudsku odluku u smislu čl. 86. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja ("Sl. list SFRJ", br. 43/89 i "Sl. list SRJ", br. 46/96) i predlog za priznanje ove odluke odbacio.
Opštinski sud Skoplje 1. u Skoplju bio je u vreme donošenja rešenja O. broj 41/90 od 4.01.90. godine sud Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a Republika Makedonija, na čijoj se teritoriji ovaj sud nalazio, Republika članica SFRJ. Pravnosnažnost ove odluke nastupila je 6.01.90. godine, pre otcepljenja BJRM od SFRJ i sticanja njenog međunarodnog priznanja, pa ova odluka ima karakter domaće odluke i proizvodi pravno dejstvo u pravnom saobraćaju SRJ kao i odluke domaćih sudova donete do proglašenja Ustava SRJ 27.04.92. godine.
Priznanje strane sudske odluke