Uputstvo za korišćenje baze sudske prakse

Molimo vas da sa pažnjom pročitate ovo uputstvo jer je ono pre svega namenjeno vama kako bi ste što bolje iskoristili izvore koje vam pružamo.

Sadržaj:

Par reči o sajtu...

Svesni loše telkomunikacione infrastrukture u našoj zemlji, potrudili smo se da naš sajt oslobodimo svih suvišnih slika kako bi se stranice prikazivale zadovoljavajućom brzinom.

Pretraživanje

Pretraživanje naše baze vrši se navođenjem jednog ili više pojmova u polje za pretraživanje koje možete naći gotovo na svakoj strani našeg sajta.

Pojmovi se traže samo u osnovnoj sentenci sudske prakse i ključnim rečima, ne i u obrazloženju odluka.Takođe, pretraživanje se obavlja po početku reči, što znači da ukoliko tražite reč sud, pronaći ćete sve sentence u kojima se pominje sud ili sudija ili sudbina itd.Na taj način nećete morati da brinete o padežu u kome se neki pojam pojavljuje u odluci, dovoljno će biti da navedete samo početak reči.

Prilikom pretrage, reči unosite sa našim karakterima č ć đ š ž. Na primer, ukoliko unesete reč kradja ili zivot neće biti pronađenih odluka dok će unošenje reči krađa i život dati željene rezultate.Ukoliko kojim slučajem niste u mogućnosti da otkucate ove karaktere, u Control Panel -> Keyboard dodajte podršku za neku od tastatura na srpskom jeziku, Serbian Latin ili Serbian Cyrilic.Na nekim starijim verzijama operativnog sistema kao sto je npr. Windows 98 naše latinične karaktere možete dobiti korišćenjem Hrvatske ili Slovenačke tastature (Croatian, Slovenian).

Prilikom pretraživanja po više pojmova, rezultat pretrage biće isključivo sentence koje sadrže sve unete pojmove.

Nakon pretraživanje, biće vam ponuđena lista svih pronađenih sentenci. Ukoliko je pronađeno više od deset sentenci, biće vam prikazano samo prvih deset, a klikom na sledeća strana / prethodna strana možete pogledati sledećih / prethodnih deset sentenci. Klikom na link detaljnije otvarate stranu sa detaljnim tekstom, obrazloženjem i podacima o sentenci.

Ključne reči - deskriptori

Prilikom pravne obrade, svakoj sentenci dodeljeno je nekoliko (od dva do deset) ključnih reči - deskriptora koji označavaju suštinske pojmove iz naslova - sentence. Pored samih sentenci, pretraživanje sudske prakse vrši se i putem ovih pojmova, tako da se u rezultatu preraživanja mogu naći i sentence gde se reč koju ste uneli ne pominje, ali se suštinski odnosi na sadržaj.

Posebnu vrstu ključnih reči predstavljaju deskriptori koji opisuju član nekog propisa za koji se traži sudska praksa. Ako se zna član propisa, unosi se deskriptor koji označava taj član koji se sastoji od slovne oznake zakona i trocifrenog broja za člana, spojenih u jednu reč. (Na primer, ako tražite član 3. Zakon o obligacionim odnosima, deskriptor je zoo003.) Ako upišete samo zoo, pojaviće se spisak svih sentenci koje su na neki način vezane za Zakon o obligacionim odnosima. Svim važnijim zakonima dodeljene su odgovarajuće skraćenice. Listu skraćenica možete pogledati u nastavku.

Neophodno je da broj člana bude trocifren, ukoliko je potrebno sa vodećim nulama (npr. zoo001). Ukoliko bi ste uneli samo zoo1, usled toga sto se poređenje vrši sa početkom reči, dobili bi ste i sve odluke koje se odnose na član zoo101, zoo105 itd.

Dodatak - Skraćeni nazivi propisa

Oznaka

Propis

KZCG

Krivični zakon RCG

KZJ

Krivični zakon SRJ

KZS

Krivični zakon RS

SGZ

Srpski građanski zakon

ZAP

Zakon o autorskom pravu

ZBPO

Zakon o braku i porodičnim odnosima

ZBS

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

ZDU

Zakon o državnoj upravi

ZE

Zakon o eksplotaciji

ZHV

Zakon o hartijama od vrednosti

ZIKS

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija

ZIP

Zakon o izvršnom postupku

ZOB

Zakon o braku

ZON

Zakon o nasleđivanju

ZOO

Zakon o obligacionim odnosima

ZOP

Zakon o preduzećima

ZOPP

Zakon o privrednim prestupima

ZOPRO

Zakon o osnovnim pravima iz radnog odnosa

ZOS

Zakon o stanovanju

ZOSPO

Zakon o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima

ZPDS

Zakon o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine

ZPR

Zakon o prekršajima

ZPN

Zakon o prometu nepokretnosti

ZPP

Zakon o parničnom postupku

ZPPSL

Zakon o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji

ZPUSR

Zakon o postupku upisa u sudski registar

ZRO

Zakon o radnim odnosima

ZS

Zakon o sudovima

ZSO

Zakon o stambenim odnosima

ZUP

Zakon o upravnom postupku

ZUS

Zakon o upravnom sporu

 

itd.