Štampa Верзија за штампу

Неуставан је закључак Владе да се не примењује део Закона

Суд:   Датум: 16.06.2005 Број: У.164/05
Абстракт:

Оспореном одредбом Закључка Владе Републике Србије 05 број 121 - 8431/04 од 23. 12.2004. године, прописано је да ће се плате изабраних лица из члана 7. Закона о платама у државним органима и јавним службама, осим за председника Републике, народне посланике и изабрана лица у правосудним органима, обрачунавати и исплаћивати почев од плате за децембар 2004. године, по основици која износи 12.950 динара (8.824 нето).Устав Републике Србије прописује. да уставотворна и законодавна власт припада Народној скупштини, да Републику Србију представља и њено државно јединство изражава председник Републике, да извршна власт припада Влади, а судска власт припада судовима, док заштита уставности, као и заштита законитости у складу са Уставом припада Уставном суду (члан 9.); а права и дужности Републике Србије врше Уставом одређени Републички органи (члан 70. став 1.); да Влада Републике Србије води политику Републике Србије и извршава законе, друге прописе и опште акте Народне скупштине у складу са Уставом; доноси уредбе, односно друге акте у извршавању закона (члан 90. тачка 1. и 2.); да су судови самостални и независни у свом раду и суде на основу Устава, закона и општих аката (члан 96. став 1); да је јавно тужилаштво самостални државни орган који гони учиниоце кривичних дела и других законом одређених кажњивих дела и улаже правна средства ради заштите уставности и законитости (члан 103. став 1).Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 34/01.), уређен је начин утврђивања плата између осталог и за председника Републике, председника и потпредседника Народне скупштине, чланове Владе РС, судије Уставног суда, изабрана лица у судовима и јавним тужилаштвима (члан 1. тачка 1). Плате изабраних лица утврђују се, између осталог, на основу основице за обрачун плата (члан 2), који утврђује Влада, осим основице за председника Републике, народне посланике и именована, постављена и запослена лица у службама председника Републике и Народне скупштине Републике Србије коју утврђује Административни одбор Народне скупштине (члан 3).Законом о судијама („Службени гласник РС“ број 63/01, 42/02, 50/02, 17/03, 23/03, 27/03, 29/04, 35/04, 44/04 и 51/04), прописано је. да судија има право на плату погодну да одржи његову независност и сигурност његове породице и да се плата судија уређује законом, према мерилима одређеним овим законом (члан 4), да се плата судије одређује на основу плата (члан 30. став 1.); да основна плата судија Врховног суда Србије не може бити нижа од основне плате министра у Влади, те да је основна плата судије апелационог суда, Вишег трговинског суда и Управног суда нижа од 6% од основне плате судија Врховног суда Србије, а основна плата судије другог непосредно нижег суда нижа за 10% од основне плате судије непосредно вишег суда (члан 37); да основна плата председника Врховног суда Србије не може бити нижа од основне плате председника Владе, те да је основна плата председника апелационог суда, Вишег трговинског суда и Управног суда виша за 5% од судије Врховног суда Србије, да основна плата председника окружног и трговинског суда не може бити нижа од основне плате судије апелационог суда, а да основна плата председника општинског суда не може бити нижа од основне плате судије окружног суда), члан 32. став 1. до 4).Законом о јавном тужилаштву („Службени гласник РС“ бр. 63/2001, 42/2002, 39/2003, 44/2004 и 51/2004), прописано је да јавни тужилац и заменик имају право на плату погодну да одржи њихову самосталност и сигурност њихових породица, која се утврђује законом, према мерилима одређеним законом (члан 34), да се основна плата јавног тужиоца и заменика израчунава исто као и плата судије (члан 51); да је основна плата јавног тужиоца истоветна основној плати председника суда пред којим поступа, а да је плата заменика јавног тужиоца нижа за 7% од основне плате јавног тужиоца (члан 52. ст. 1. и 3).Имајући у виду да се према Закону о судијама и Закону о јавном тужилаштву, основне плате изабраних лица у правосудним органима одређују у односу на основне плате председника и чланова Владе, као и да се основица за обрачун и исплату плате која је утврђена оспореном одредбом Закључка Владе, не односи на обрачун плата изабраних лица у правосудним органима, Уставни суд је оценио да су на тај начин повређене одредбе поменутих закона које уређују односе плата чланова Владе и носилаца изборних функција у правосудним органима. Из тих разлога, оспорена одредба Закључка по оцени Уставног суда, није у сагласности са законом.Полазећи од одредаба члана 119. Устава Републике Србије којима је утврђено да закон, статут аутономне покрајине, други пропис, или општи акт, мора бити сагласан с Уставом, као и да пропис и други општи акт републичког органа мора бити сагласан са законом ( ст. 1) Уставни суд је оценио да оспорена одредба Закључка није у сагласности с Уставом.