Propisi

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi

Zakon o elektronskom dokumentu

Carinski zakon

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Erste GCIB Finance I.B.V. Amsterdam, sa Erste Bank a.d. Novi Sad kao agentom, Marfin Bank a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Zakon o oznakama geografskog porekla

ZAKON o sprečavanju zlostavljanja na radu

ODLUKU o izboru člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije

PRAVILNIK o sadržaju putnog naloga, načinu njegovog izdavanja, unošenja podataka i vodjenju evidencije o izdatim putnim nalozima

ODLUKU o imenovanju članova Upravnog odbora Pravosudne akademije

ZAKON o zaštiti od požara

Uredba o zastupniku Republike Srbije pred evropskim sudom za ljudska prava

ZAKON o volontiranju

UREDBU o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina

ZAKON o vodama

ZAKON o izmeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o odlikovanjima

UREDBU o troškovima postupka registracije i overe reda vožnje i ispunjenosti propisanih uslova u prevozu u drumskom saobraćaju

ODLUKU o izdavanju nekamatonosne i neprenosive obveznice na poziv po osnovu popune kapitala Međunarodne banke za obnovu i razvoj

UREDBU o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkih poslova

ZAKON o javnom beležništvu