Štampa Верзија за штампу

Иста тежа последица не може бити квалификаторна околност два различита кривична дела, већ само оног од њих из кога је произишла

Основ: Кривични закон Републике Србије
Суд:   Датум: 30.11.-0001 Број: Кж.492/89
Абстракт:

Када је (као у конкретном случају) смрт оштећеног, повређеног у саобраћајној незгоди, последица непружања помоћи од стране окривљеног који је проузроковао ту незгоду, радње окривљеног садрже обележја основног . чл. 181. ст. 3. . (а не тешког кривичног дела против безбедности јавног саобраћаја из члана 186. став 5.) и тежег кривичног дела непружања помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди из члана 185. став 2. КЗ СР БиХ. Неоснован је жалбени навод јавног тужиоца да је првостепени суд повредио кривични закон у корист окривљеног, тиме што је смрт оштећене везао само за кривично дело Непружања помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди, а не и за кривично дело угрожавања јавног саобраћаја.
Наиме, код кривичног дела квалификованог тежом последицом, та последица (као и последица уопште у кривично правном смислу) може бити квалификаторна околност због које основно дело прераста у теже, само када је она у непосредној узрочној вези са радњом учиниоца, с тим да је обухваћена његовим нехатом., У.конкретном случају је утврђено да је смрт оштећене, која је тешко телесно повређена у саобраћајној незгоди коју је окривљени проузроковао непрописним управљањем моторним возилом, последица непружања благовремене лекарске помоћи због тога што је окривљени пропустио да оштећену својим возилом превуче у здравствену установу.
Према томе, окривљени је кршењем саобраћајних прописа у вожњи проузроковао тешко телесно повређивање оштећене, док је њена смрт последица непружања помоћи од стране окривљеног.
Са становишта правилно схваћеног питања узрочности у кривично. правном смислу, то значи да се смрт оштећене једино може везати за другу радњу окривљеног . непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди.
Због тога, та последица као тежа у описима оба кривична дела (члан 186. став 5. и чл. 185. ст. 2.), може у конкретном случају бити обележје само оног од њих члан 185. став 2. КЗ СР БиХ чијом радњом је непосредно проузрокована.

Дескриптори: КВАЛИФИКОВАЊЕ КРИВИЧНОГ ДЕЛА/ОКОЛНОСТ КЗС195 Угрожавање безбедности јавног саобраћаја КЗС198 Непружање помоћи лицу повредјеном у саобраћајној несрећи КЗС201 Тешка дела против безбедности јавног саобрашаја; Тешко дело против безбедности јавног саобраћаја