Štampa Verzija za štampu

Protiv pravnosnažne odluke koju je u drugom stepenu doneo sud udruženog rada, revizija nije dozvoljena

Osnov: Zakon o izvršnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: Rev.1230/88
Abstrakt:

Prema odredbi čl. 13. Zakona o sudovima udruženog rada ("Službeni list SFRJ" broj 24/74, u postupku pred sudovima udruženog rada primenjuju se odredbe Glave 1.-24.Zakona o parničnom postupku-dalje ZPP-ako odgovaraju smislu spora o kojem sud odlučuje i ako nisu suprotne odredbama Zakona o sudovima udruženog rada.
Prema odredbi čl. 233. Ustava SFRJ ("Sl. l.
SFRJ" br. 9/74. i 38/81) zakonom se određuje uz koje se uslove odluka samoupravnog suda može pobijati kod redovnog suda i uređuje izvršenje tih odluka.
Kako je i sud udruženog rada samoupravni sud (čl. 225. Ustava SFRJ, to bi zakonom moralo biti određeno da se odluka suda udruženog rada može pobijati i uz koje uslove revizijom kod Vrhovnog suda Hrvatske.
Kako Zakon o sudovima udruženog rada, a ni Zakon o parničnom postupku niti neki drugi zakon ne određuje uslove pod kojima bi se odlika suda udruženog rada mogla pobijati kod Vrhovnog suda Hrvatske, to revizija protiv pravnosnažne odluke koju je u drugom stepenu doneo sud udruženog rada, prema čl. 389. tač. 2. ZPP, nije dopuštena.
Vrhovni sud Hrvatske, Rev.1230/88 od 16.06.1988

Deskriptori: SUD ZIP009* NEDOZVOLJENOST REVIZIJE I PONAVLJANJA UDRUŽENI RAD