Štampa Verzija za štampu

Okolnost što je tužba odbačena zbog nedopustivosti redovnog pravnog puta, ne predstavlja smetnju da se o istoj stvari ponovo odlučuje, jer ako sud nađe da je dopustiv redovan pravni put, rešavaće i o samoj stvari, ako o njoj nije u meritumu rešavano

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 07.10.1999 Broj: Gzz.15/81
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZOO1096 PORAVNANJE POBIJANJE