Štampa Verzija za štampu

Kad je prilikom kupovine nepokretnosti među suvlasnicima došlo do njene stvarne podele tako da je svaki suvlasnik postao vlasnik određenog realnog dijela, ne može se tražiti razvrgnuće suvlasničke zajednice jer ona i ne postoji

Osnov: Zakon o nasleđivanju
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 28.02.1993 Broj: Rev.90/87
Abstrakt:

-

Deskriptori: NEPOKRETNOST PODELA Suvlasništvo; Suvlasnik ZON120 Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju; Ugovor o doživotnom izdržavanju - raskid