Štampa Verzija za štampu

Postavljanje branioca po službenoj dužnosti, u slučaju obavezne odbrane, neposredno pred početak glavnog pretresa na kome je doneta odluka, a da mu nije omogućio prethodno upoznavanje sa spisom, može uticati na zakonito i pravilno suđenje

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 12.10.1997 Broj: Kzz.37/84
Abstrakt:

Kad je sud u slučaju obavezne odbrane, neposredno pred početak glavnog pretresa na kojoj je odluka donesena, odredio novog branioca umesto ranije postavljenoga, koji na raspravu nije došao, a da mu nije omogućio prethodno upoznavanje sa spisom, to bi moglo uticati na zakonito i pravilno suđenje, pa je time ostvarena bitna povreda krivičnog postupka iz čl. 364. st. 2. ZKP.
Naša zakonitost-Praksa, 162/26

Deskriptori: ZKP070 Obavezna odbrana; Okrivljeni mora imati branioca ZKP074 OKRIVLJENI I BRANILAC Postupanje po službenoj dužnosti; Službena dužnost ZKP073 BRANILAC - RAZMATRANJE SPISA ZKP364/01/02 na pretresu sudelovao sudija ili sudija-porotnik koji se morao izuzeti (član 39 ZKP) Postupanje po službenoj dužnosti; Službena dužnost