Štampa Verzija za štampu

Ocenjujući da li je prekoračena svota osiguranog pokrića (limit pokrića) sud mora naknadu u obliku novčane rente ( u ovom slučaju zbog izgubljenog izdržavanja) utvrditi prema visini koja bi bila utvrđena u vreme nastanka štetnog događaja. Ako tako utvrđen iznos štete ne prelazi limit, osiguratelj je dužan da naknadi štetu i u slučaju kad njena visina prema kriterijumima u vreme donošenja presude prelazi iznos pokrivenog osiguranja

Osnov: Zakon o osiguranju imovine i lica
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.03.1991 Broj: Rev.585/90
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZOIL093 Limit osiguranja; najniži iznos osiguravajuće organizacije da plati štetu