Štampa Verzija za štampu

Ista šteta ne može se naplatiti i od štetnika i od njegovo osiguravača

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 02.12.1999 Broj: Rev.1965/87
Abstrakt:

Nije sporno da su stranke zaključile ugovor o kasko osiguranju tužiočevog motor bicikla.
Takođe nije sporno da je taj motor bicikl oštećen u prometnoj nezgodi koju je skrivio J.., koji je štetu na tom motor biciklu otklonio.
Prema tome u ovom slučaju je štetu otklonio štetnik, tj. osoba koja je to bila obavezna učiniti, pa je stoga pravilno stajalište drugostepenog suda da tužilac u ovom slučaju nema pravo na naknadu štete i od osiguravača, tj. tužene.
U protivnom, dakle u konkretnoj situaciji, kad je štetu otklonio štetnik, a da tužilac naplati naknadu i od osiguravača došlo bi do kumuliranja, a što nije dozvoljeno u osiguranju imovine i što ne bi bilo u skladu s osnovnim načelom imovinskih osiguranja, kakvo je i ovo, tj. načelom obeštećenja.
To načelo predviđanja putem ustanove subrogacije Zakon o obligacionim odnosima (čl. 939. tač. 1.-"Sl. list SFRJ" br. 29/78,39/85. i 46/85, i Osnovni Zakon o osiguranju i osiguravajućim organizacijama (čl. 68. tač. 1 Sl. list SFRJ" br. 7/67,17/67,50/68. i 20/69 koji je direktno zabranjivao da korisnik osiguranja naplati štetu od osiguravača i odgovorne osobe, dakle, po oba osnova više nego iznosi njegova šteta, ali je mogao birati kojim će se pravom prvim koristiti.

Deskriptori: Kasko osiguranje