Štampa Verzija za štampu

U slučaju spora za utvrđivanje očinstva, odluku o tome ko će čuvati i vaspitavati maloletno dete ne donosi sud opšte nadležnosti, već organ starateljstva

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 07.10.1999 Broj: Gž.1581/78
Abstrakt:

Deskriptori: ZPP001 Parnična sudska nadležnost Vaspitanje ČUVANJE ZPP016 Nadležan sud; Sudska nadležnost; Sud SRJ Centar za socijalni rad DETE