Štampa Verzija za štampu

Ranije priznate činjenice osporene u žalbi, tretiraju se kao novi dokaz, pa drugostepeni sud nije ovlašćen da ocenjuje da li će uzeti kao tačnu priznatu ili osporenu činjenicu, već to može učiniti samo prvostepeni sud u ponovnom postupku

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 07.10.1999 Broj: Gž.2848/77
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zkp01 326 Dokazni postupak; Dokaz; Dokazivanje obuhvata sve činjenice; Predlaganje da se izvide nove činjenice, pribave novi dokazi ZPP221 NE DOKAZUJU SE činjenice PRIZNANJE - ČINJENICA I ZAHTEVA