Štampa Verzija za štampu

Izuzeće sudije može se tražiti samo dok on učestvuje u postupku

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 06.12.2000 Broj: Kž.1599/67
Abstrakt:

Ne može se tražiti, ne na pr. posle završenog pretresa

Deskriptori: ZKP039 Razlozi za izuzeće sudije i sudije porotnika