Štampa Verzija za štampu

Raskopavanje ulice, može se obavljati samo na osnovu dozvole sa tehničkim uslovima, koju izdaje Direkcija za puteve, uz prethodno pribavljenu saglasnost organa gradske

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima
Sud: Opštinski sud u Obrenovcu   Datum: 30.11.-0001 Broj: Vpp.125/85
Abstrakt:

Pravljenje prepisa falsifikovane inostrane vozačke dozvole kao pripremne radnje preduzete zbog izvršenja krivičnog dela OVERAVANJE NEISTINITOG SADRŽAJA-ne može se smatrati - UPOTREBOM DOZVOLE SA NEISTINITOM SADRŽINOM
Po zahtevu Sekretarijata za inspekcijske poslove grada pokrenut je prekršajni postupak protiv pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu, zato što je utvrđeno prilikom inspekcijske kontrole da su izvršili raskopavanje dela trotoara u dužini od 15 m i širini 1, 5 m radi priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, a bez saglasnosti nadležnog organa da zauzmu prostor od 45 metara kvadratna, jer im je dozvoljeno zauzimanje površine od 15 metra kvadratna.
Nakon sprovedenog postupka u kojem su izvedeni svi raspoloživi dokazi utvrđeno je da je Sekretarijat za saobraćaj dao saglasnost pravnom licu, a na njihov zahtev da zauzmu deo ulice, odnosno trotoara.
Kako je odredbama čl.21.Odluke o ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima propisano da se zauzeće delova ulica i lokalnih puteva, a naročito raskopavanje, može obavljati samo na osnovu dozvole sa tehničkim uslovima, koju izdaje Direkcija za puteve, uz prethodno pribavljenu saglasnost organa gradske uprave nadležnog za poslove saobraćaja, s obzirom da je prilikom inspekcijske kontrole utvrđeno da se pravno i odgovorno lice prilikom raskopavanja nisu pridržavali tehničkih uslova datih od strane Direkcije, to je pravilno utvrđena njihova prekršajna odgovornost i izrečene im odgovarajuće novčane kazne.
Prema mišljenju Vrhovnog suda, pravilno su prvostepeni i
drugostepeni sud ocenili da je osuđeni podnošenjem overenog prepisa falsifikovane inostrane vozačke dozvole nadležnim organom unutrašnjih poslova, sa zahtevom da mu se izda redovna jugoslovenska dozvola, učinio krivično delo "overavanje neistinitog sadržaja", iz člana 224. stav 1. KZM (član 235 KZS). Naime, on je znao da je vozačka dozvola koju je overio pred nadležnim organom falsifikovana i da on nije položio vozački ispit, pa ipak je, na osnovu nje, zatražio da mu se izda jugoslovenska vozačka dozvola.
Tako je doveo u zabludu nadležni organ unutrašnjih poslova u T. da overi nešto što nije istinito, a što treba da služi kao dokaz u pravnom saobraćaju, tj. da mu izda jugoslovensku vozačku dozvolu.
Samo pravljenje prepisa falsifikovane inostrane vozačke dozvole predstavlja pripremnu radnju preduzetu radi izvršenja krivičnog dela "Overavanje neistinitog sadržaja", iz člana 224. st. 1. KZM, pa se takva radnja ne može smatrati - upotrebom dozvole sa neistinitom sadržinom, u smislu navedenog krivičnog dela iz člana 222. stav 3. KZM. VRHOVNI SUD MAKEDONIJE VPP.125/85

Deskriptori: KZS233 Falsifikovanje isprave; Napravi lažnu ispravu; Preinači pravu ispravu; Ispravu upotrebi kao pravu; Falsifikovanu ispravu nabavi radi upotrebe ZOBS161 Vozačka dozvola; Pomagala koja su upisana u vozačku dozvolu; Naočare KZS235 Navodjenje na overavanje neistinitog sadržaja; Dovođenje u zabludu