Štampa Verzija za štampu

Ako je usled propušta roditelja da vode nadzor nad svojim detetom uzrasta 6 godina došlo do toga da se ono igra pored autoputa i da ga pretrčava, pa u takvoj situaciji dete bude povređeno na kolovozu krivicom vozača motornog vozila, onda su i roditelji odgovorni za štetu koja nastane usled povrede deteta i to srazmerno njihovom doprinosu za ovaj udes, zbog propušta nadzora nad detetom

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud:   Datum: 08.09.2003 Broj: Gž.4280/82
Abstrakt:

Propust roditelja da vode nadzor nad svojim detetom

Deskriptori: AUTOODGOVORNOST