Štampa Verzija za štampu

Žalba se može izjaviti i telegramom, ali će se smatrati blagovremenom samo ako žalilac u roku od 3 dana naknadno dostavi uredan podnesak preporučenom pošiljkom

Osnov: Zakon o parničnom postupku Zakon o krivičnom postupku
Sud:   Datum: 07.10.1999 Broj: Gž.3380/76
Abstrakt:

-

Deskriptori: Telegram