Štampa Verzija za štampu

Ne može steći pravo svojine imalac tapije koji nije savestan, jer zna da kuća pripada drugom po osnovu gradnje, a s druge strane i ne poseduje kuću jer se ona nalazi u posedu lica koje ju je sagradilo

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Opštinski sud u Obrenovcu   Datum: 20.05.1996 Broj: Rev.13/85
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZOO012 Savesnost i poštenje; Načelo savesnosti i poštenja TAPIJA