Štampa Verzija za štampu

Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti može se tražiti ako su prije isteka roka za ispunjenje obaveze nastupile okolnosti koje otežavaju obavezu jedne strane ili su nastupile okolnosti zbog kojih se ne može ostvariti svrha ugovora time da u svakom od ovih slučajeva kumulativno moraju biti ispunjene pretpostavke da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanju ugovornih strana i da bi, po opštem mišljenju, bilo nepravedno održati ga na snazi kao takvog.

Sud: Vrhovni sud u Beogradu   Datum: 18.12.2002 Broj: Rev.1/97
Abstrakt:

(Član 133. Zakona o obligacionim odnosima) Vrhovni sud Srpske, Rev.1/97 od 5.03.1997