Štampa Verzija za štampu

Nesavesan je onaj zemljišno- knjižni pribavilac koji se pouzda SAMO u zemljišno- knjižno stanje upisa a propusti da utvrdi ko je faktički držalac nepokretnosti

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 19.02.1969 Broj: Rev.266/68
Abstrakt:

Pravilno je utvrđeno da su tužioci u vreme zaključenja ugovora znali da je jedan deo ove nepokretnosti već ranije prodat umešačima. Ako bi im se i poverovalo da nisu imali neposredno saznanje, ovi su kao kupci bili dužni da se interesuju po kom osnovu umešači stanuju u odvojeno sazidanoj kući, zatim po kom osnovu obraduju baštu. Ovo su bili dužni tim pre što su i pre zaključenog ugovora bili neposredni susedi umešača
Kod kupoprodaje nepokretnosti nije dovoljno da se kupac osloni samo na zemljišno- knjižno stanje, već je dužan da bi bio savestan, da se interesuje i utvrdi ko i po kom osnovu drži nepokretnost koja je predmet prodaje