Štampa Verzija za štampu

Poverilac može protiv supsidijarnih odnosno solidarnih dužnika, tražiti izvršenje samo pošto prethodno u parničnom postupku ishodi pravnosnažnu sudsku odluku ili ako raspolaže drugom izvršnom ispravom takvog sadržaja

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 21.09.1996 Broj: R.322/79
Abstrakt:

Vrhovni sud Hrvatske R.322/79 od 13.12.79