Štampa Verzija za štampu

Za donošenje rešenja o izvršenju nenovčanog potraživanja mesno je nadležan sud na čijem području dužnik treba sa izvrši obavezu prema izvršnoj ispravi, bez obzira na to što u daljem postupanju sud treba da donese rešenje o naplati novčanog iznosa potrebnog za namirenje izdataka koji su nastali zbog izvršenja radnje od strane treće lica ili poverioca

Sud: Opštinski sud u Obrenovcu   Datum: 21.09.1996 Broj: R.71/83
Abstrakt:

-

Deskriptori: NENOVČANO POTRAŽIVANJE