Štampa Verzija za štampu

Kad tužbeni zahtev glasi na utvrđenje suvlasničkih delova a ne i na predaju stvari, nema prepreke da sud usvoji zahtev nezavisno o toga kod koga se stvari nalaze

Osnov: Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: Rev.1996/87
Abstrakt:

Tuženi neosnovano prigovaraju da je sporne nepokretnosti tužilja sve odnela i da stoga nije bilo osnova da se u pogledu nepokretnosti podnosi tužba (radi utvrđenja prava suvlasništva.
U ovom sporu nije odlučeno kod koga se suvlasničke nepokretnosti nalaze u posedu jer tužbeni zahtev nije ni glasio na predaju poseda spornih nepokretnosti, već samo na utvrđenje suvlasništva.
Pitanje predaje poseda nepokretnosti, odnosno njihove deobe, može biti predmet posebnog spora.
Zato je bez značaja prigovor tuženih da je tužilja sve sporne nepokretnosti odnela.

Deskriptori: ZOSPO015 Suvlasništvo; upravljanje stvarju; Suvlasnik; Zajednička stvar