Štampa Verzija za štampu

Funkcije organ starateljstva u krivičnom postupku prema maloletnicima

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Peti opštinski sud u Beogradu   Datum: 24.04.1991 Broj: PsK.21/88
Abstrakt:

U krivičnom postupku prema maloletnicima organ starateljstva ostvaruje različite funkcije.
Prava i dužnosti tog organa uređena su propisima Glave 27. Zakona o krivičnom postupku koja sadrži posebne propise za krivični postupak prema maloletnicima.
Prema tim propisima organ starateljstva (centar za socijalni rad) u postupku prema maloletnicima ima različita prava i dužnosti.
Pojedina ovlašćenja organa starateljstva sadržajno ulaze u okvire delatnosti kojima se ostvaruju različite procesne funkcije u krivičnom postupku prema maloletnicima.
Osim posebnih funkcija u postupku izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima, organ starateljstva (centar za socijalni rad) sudeluje i u ostvarivanju funkcije utvrđivanja okolnosti potrebne za ocenu duševne razvijenosti maloletnika, te drugih okolnosti koje se tiču ličnosti maloletnika (471. 1. ZKP).
Reč je, dakle, o okolnostima koje obuhvata izveštaj organa starateljstva, odnosno o okolnostima u vezi sa pribavljanjem podataka koje je organu starateljstva poverio sudija za maloletnike.
Kako, dakle, organ starateljstva (centar za socijalni rad) u smislu 471. 2. i 3. ZKP sudeluje u ostvarivanju funkcije utvrđivanja okolnosti koje se odnose na godine života maloletnika, okolnosti potrebne za ocenu njegove duševne razvijenosti, sredinu u kojoj i prilike pod kojima maloletnik živi i druge okolnosti koje se tiču njegove ličnosti, u praksi se postavilo kao sporno pitanje da li se predstavnik organa starateljstva (centar za socijalni rad - socijalni radnik, defektolog ili drugi stručni radnik) kada se taj organ pojavljuje kao nosilac izvora saznanja o činjenicama u vezi ličnosti maloletnika, može saslušati kao svedok ili samo kao predstavnik tog organa, dakle ne kao svedok.
Naime, u pogledu ostvarivanja navedene funkcije organa starateljstva (centra za socijalni rad) a u vezi s tim i krivičnoprocesnog svojstva predstavnika organa starateljstva kad iskazuje navedenim okolnostima u krivičnom postupku prema maloletnicima, u praksi su se pojavila dva shvatanja.
Po prvom shvatanju predstavnik organa starateljstva (centra za socijalni rad), kad se u krivičnom postupku prema maloletnicima saslušava bilo o okolnostima o ličnosti maloletnika koje sadrži izveštaj organa starateljstva, bilo o okolnostima u vezi s pribavljanjem podataka o ličnosti maloletnika koje je organu starateljstva poverio sudija za maloletnike, ima svojstvo svedoka.
Po drugom shvatanju koje polazi od položaja organa starateljstva kao upravnog organa, predstavnik tog organa odnosno centra za socijalni rad, kad u postupku prema maloletnicima iskazuje o navedenim okolnostima nema svojstvo svedoka, već samo iskazuje kao predstavnik tog organa, dakle bez upozorenja na one odredbe Zakona o krivičnom postupku koje se odnose na svedoke.

Deskriptori: ZKP471 Maloletnik; Pripremni postupak; Okolnosti koje se tiču njegove ličnosti; Veštačenje ličnosti;