Štampa Verzija za štampu

Rudnici odgovaraju za štetu vlasnicima bunara prouzrokovanu nestankom vode zbog svojih podzemnih rudarskih radova

Sud:   Datum: 08.09.2003 Broj: Gž.3602/73
Abstrakt:

-

Deskriptori: Šteta - naknada; Naknada štete VODA BUNAR