Štampa Verzija za štampu

Ako je radnik jednog od izvođača, kooperanta, doživio nesreću na poslu, taj izvođač (poslodavac) odgovara ozleđenom radniku prema propisima o odgovornosti za štetu koju radnik pretrpi na radu ili u vezi s radom. Ostali izvođači odgovaraju, solidarno s poslodavcem po opštim propisima o odgovornosti za štetu

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 18.04.1989 Broj: Rev.2294/88
Abstrakt:

-

Deskriptori: ODGOVORNOST