Štampa Verzija za štampu

Licu koje izgubi oko pripada pravo na naknadu štete zbog naruženosti, a ne i naknada štete zbog psihičkih patnji prouzrokovanih. kompleksom manje vrednosti usled naruženosti

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud:   Datum: 13.09.2003 Broj: Gž.4711/76
Abstrakt:

Ne može se dosuditi naknada štete zbog psihičkih patnji prouzrokovanih. kompleksom manje vrednosti usled gubitka oka, kao za poseban vid nematerijalne štete.
U takvom slučaju oštećenom pripada samo pravo na naknadu štete zbog naruženosti, koju trpi zbog nastalog estetskog defekta