Štampa Verzija za štampu

Zatezna kamata na iznos neisplaćene dospele zatezne kamate pripada poveriocu od dana podnošenja tužbe u sporu za isplatu dospele zatezne kamate

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: Rev.629/88
Abstrakt:

Sudovi su pogrešno primijenili materijalno pravo kada su na ukupni iznos dospelih zateznih kamata dosudili zakonsku zateznu kamatu počev od dana 11.6.1986. U smislu odredbe iz člana 279. tač. 1. ("Sl. l. SFRJ" br. 29/78, 39/85. i 46/85.-dalje ZOO) na dospele a neisplaćene zatezne kamate ne teče zatezna kamata ako zakonom to nije određeno, a prema stavu 2. iste odredbe na iznos neisplaćene kamate može se zahtevati zatezna kamata samo od dana kada je sudu podnesen zahtev za njenu isplatu.
Budući da posebnim zakonom nije drugačije određeno, a tužbeni zahtev nadležnom sudu je podnesen dana 14.8.1986., to tužilja u smislu napred citirane zakonske odredbe pripadaju zatezne kamate od tog dana 14.8.1986., a ne od dana 11.6.1986. god., kako su to pogrešno presudili nižestepeni sudovi.

Deskriptori: ZOO279 Zatezna kamata; Kamata na kamatu; Procesna kamata ZOO277 Zatezna kamata; Kada se duguje; Ugovorena kamata