Štampa Verzija za štampu

Naknada štete za privremeno umanjenu životnu aktivnost

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud:   Datum: 13.09.2003 Broj: Gž.1344/73
Abstrakt:

Naknada štete za privremeno umanjenu životnu aktivnost može se u izuzetnim slučajevima dosuditi pod uslovom da je ovo smanjenje vrlo visokog stepena i da postoji mogććnost otklanjanja istog, posle izvesnog vremena, samo hirurškom intervencijom.
Ovakva naknada štete može se dosuditi samo u mesečnim rentinim iznosima

Deskriptori: Šteta - naknada; Naknada štete