Štampa Verzija za štampu

Povećanje propisanog limita za spor male vrednosti izvršenog izmenama Zakona nije od uticaja na pravnu prirodu spora pokrenutog po tužbi podnetoj sudu pre datuma stupanja na snagu tog zakona

Sud:   Datum: 20.11.2003 Broj: pRev.80103
Abstrakt:

Prema utvrđenom činjeničnom stanju proizilazi da su stranke u sporu zaključile ugovor o izvođenju radova broj 747 od 29.07.1996. godine i I aneks ugovora o izvođenju radova broj 962 od 9.06.1997. godine. Predmet ovog ugovora je izgradnja I faze saobraćajnica i platoa na benzinskoj pumpi "Progres Zrenjanin" Zrenjanin prema predračunu radova broj 947-2 od 22.07.1996. godine. Tužilac potražuje od tuženog cenu za izvedene radove po privremenoj situaciji broj 15/113 od 11.01.1997. godine, jer tuženi kao invenstitor nije izvršio svoju obavezu plaćanja, po ispostavljenoj situaciji.
Tuženi je protivtužbenim zahtevom tražio da se obaveže tužilac na plaćanje naknade štete zbog nekvalitetno izvedenih radova i plaćanja ugovorne kazne od 5.000 dinara za svaki dan zakašnjenja.
Prvostepeni sud je delimično usvojio tužbeni zahtev tužioca i obavezao tuženog da isplate cenu izvedenih a neplaćenih radova primenom člana 630. Zakona o obligacionim odnosima. Takođe je našao da je neosnovan protivtužbeni zahtev tuženog za naknadu štete, nalazeći da ne postoji uzročna veza između radnje tužioca i nastale štete za tuženog.
Odbijajući žalbu tužioca i tuženog, drugostepeni sud je zauzeo stanovište da se radi o sporu male vrednosti, kada se prvostepena presuda može pobijati samo zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primene materijalnog prava. Pri tom je našao da je na pravilno činjenično stanje prvostepeni sud pravilno primenio materijalno pravo a da prvostepena presuda nije doneta uz bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 354. stav 2. ZPP-a.
Vrhovni sud Srbije nalazi da je drugostepena presuda doneta uz bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 354. stav 1. u vezi sa članom 502. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ("Sl. list GRJ", br. 12/98, od 6.03.1998. godine), stupio na snagu 14.03.1998. godine. Prema članu 502. stav 1. navedenog zakona propisano je da u postupku u privrednim sporovima, sporovi male vrednosti su sporovi u kojima se tužbeni zahtev odnosi na potraživanje u novcu koji ne prelazi iznos od 3.000.000 novih dinara.
Stoga protiv odluke prvostepenog suda donesene u imovinsko pravnom sporu kojim je prvobitno pokrenut i vođen po pravilima redovnog parničnog postupka, dalji postupak pred drugostepenim sudom ne može se dovršiti po pravilima parničnog postupka u sporovima male vrednosti. Ovo sa razloga što je Zakon o izmeni Zakona o parničnom postupku ("Sl. list SRJ" br. 3/2002), koji je stupio na snagu 26.01.2002. godine, kojim je povećana propisana vrednost predmeta spora u postupku u sporovima male vrednosti, ne može se primeniti na postupke koji su pokrenuti pre stupanja na snagu ovog zakona.
Ovo sa razloga što navedeni zakon ne propisuje retroaktivnu primenu za postupke u sporovima male vrednosti koji su započeti pre donošenja navedenog Zakona o dopunama ZPP. Stoga se postupak ima dovršiti u režimu Zakona u vreme pokretanja spora.
Sa ovih razloga ukinuta je drugostepena presuda i predmet vraćen na ponovno odlučivanje. U ponovnom postupku sud će otkloniti bitne povrede odredaba parničnog postupka na koji je ukazano ovim rešenjem i u zavisnosti od ocene žalbenih navoda tužioca i tuženog doneće odgovarajuću odluku.
Iz navedenih razloga, saglasno odredbi člana 394. stav 1. ZPP-a odlučeno je kao u izreci odluke."