Štampa Verzija za štampu

Protiv odluke koju predsednik Republike donese kao vrhovni komandant oružanih snaga, ne može se voditi upravni spor

Sud: Vrhovni sud u Beogradu   Datum: 21.01.1998 Broj: U.278/97
Abstrakt:

Vlada Republike Srpske tužbom pred ovim sudom pokrenula je upravni spor protiv Odluke predsednika Republike Srpske broj 01-285/97 od 27.06.1997. godine, kojim je predsednik Republike, na osnovu odredaba člana 80. stav 1. Ustava Republike Srpske, Amandmana 11, 32. tačka 2. i Amandmana 33. tačka 1. na Ustav Republike Srpske odlučila da: 1. Suspenduje ministra unutrašnjih poslova; 2. Stavi van snage naredbe ministra o kadrovskim promenama; 3. Neangažovanje Šestog odreda brigade ATD izvan Banja Luke bez njenog odobrenja, a odred do daljnjeg ostaje pod komandom majora D. L. Sud je odlučio kao u dispozitivu rešenja iz sledećih razloga: Odredbom člana 9. stav 1. tačka 3. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 12/94) propisano je da se upravni spor ne može voditi u stvarima o kojima na osnovu ustavnih ovlašćenja odlučuje Narodna skupština i predsednik Republike.
U konkretnom slučaju, predsednik Republike je Odluku koja se tužbom pobija donela kao vrhovni komandant oružanih snaga, u koje ulazi u MUP Republike Srpske, a na osnovu člana 80. stav 1. Ustava Republike Srpske, Amandmana 11, 32. tačka 2. i Amandmana 33. stav 1. na Ustav Republike Srpske protiv koje Odluke, saglasno navedenoj odredbi člana 9. stav 1. tačka 3. Zakona o upravnim sporovima, se ne može voditi upravni spor.
Imajući u vidu izloženo, odlučeno je kao u dispozitivu rešenja (tužba se odbacuje) na osnovu odredbe člana 29. stav 1. tačka 5. Zakona o upravnim sporovima.