Štampa Verzija za štampu

Kad sama stranka ukaže da se lečila na psihijatrijskoj klinici pa to potvrdi i suprotna strana i njena deca, sud mora da na pouzdan način utvrdi da li je potpuno poslovno sposobno ili je sposobnost delimično ili potpuno ograničena te da li može da sama zastupa svoje interese

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 30.11.-0001 Broj: Gž.2473/67
Abstrakt:

Kada se utvrđuje udeo pojedinih učesnika u zajedničkoj tekovini, onda je merodavna vrednost cene stvari, koju je ona imala u vreme sticanja, a ne u vreme presuđenja, jer deo svakog učesnika u zajednički stečenoj stvari prolizilazi iz odnosa vrednosti njegovog doprinosa u sticanju prema istovremenoj vrednosti cene te stvari
Iz razloga prvostepene presude konstatovano je da poremećeni odnosi između stranaka predstavljaju posledicu psihičkog oboljenja tužilje.
Imajući naloženo u vidu, kao činjenicu da je i sama tužilja na zapisniku od 26. 9.1995. godine ukazala da se lečila na psihijatrijskoj klinici što su potvrdili i tuženi i deca parničnih stranaka, to je prvostepeni sud propustio da na pouzdan način utvrdi da li je tužilja potpuno poslovno sposobno lice ili je njena poslovna sposobnost delimično ili potpuno ograničena i da li je stoga tužilja bila u mogććnosti da sama zastupa svoje interese u konkretnoj parnici ili su od strane suda morale biti preduzete parnične radnje za utvrđivanje poslovne sposobnosti tužilje, kako bi nakon toga sud bio u mogććnosti da oceni da li je tužilja potpuno ili delimično poslovno sposobno lice ili ne, pa shodno tome da li tužilji neophodno postaviti zakonskog zastupnika.
OPŠTINSKI SUD U LAZAREVCU, P.144/95 OD 26.09.1995

Deskriptori: Brak; Bračna tekovina