Štampa Verzija za štampu

Visina manjka u poslovanju je vrednost robe koja nedostaje BEZ poreza na promet

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Sud: Peti opštinski sud u Beogradu   Datum: 24.04.1991 Broj: Kž.411/88
Abstrakt:

Porez na promet obračunat po prosečno utvrđenoj stopi od 29,9 nije tačno, potpuno i nesumnjivo utvrđena odlučna činjenica, jer je stopa poreza na promet različita za različite vrste roba.
Tako prosečno obračunati porez na promet može predstavljati izgubljeni prihod društva ili određenog društvenog subjekta pa može biti osnov za zahtevanje naknade u nekom drugom postupku, ali se ne može prihvatiti da su optuženi za iznos prosečnog poreza na promet pribavili protivpravnu imovinsku korist.