Štampa Verzija za štampu

Skupština opštine nije nadležna da imenuje članove i nadzornog odbora zemljoradničke zadruge

Sud: Vrhovni sud u Beogradu   Datum: 06.05.2003 Broj: U.1/97
Abstrakt:

Ovaj sud nalazi da je takav pravni stav iz pobijane presude, s obzirom na nespornu činjenicu da se radi o zemljoradničkoj zadruzi, a ne o državnom preduzeću-ispravan.
To nesumnjivo proizlazi iz odredaba člana 6. st. 1. Zakona o zadrugama ("Sl. list SFRJ" br. 3/90) da zadrugom upravljaju zadrugari, kao i iz odredaba člana 7. st. 1. i 3. da je najviši organ upravljanja zadruge Skupština zadruge, koja imenuje, odnosno bira i razrješava upravni i nadzorni odbor, odnosno druge organe zadruge-sve to prema njenom statutu.
To takođe proizilazi i iz odredaba čl. 1. ovog zakona, kojim se zadruga definiše kao dobrovoljna organizacija zadrugara koji zajedničkim poslovanjem ostvaruju ekonomske interese, odnosno unapređuju svoj društveno-ekonomski položaj i samostalno odlučuju o zajedničkim pitanjima.
Imenovanje upravnog i nadzornog odbora zemljoradničke zadruge član 1. član 6. stav 1. i član 7. stav 1. i 3. Zakona o zadrugama u vezi sa članom 12. Ustavnog zakona za provođenje Ustava Republike Srpske