Štampa Verzija za štampu

Okolnost da je roditelj strani državljanin sama po sebi nije osnov da se iznos izdržavanje odredi u stranoj valuti

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: Rev.1621/88
Abstrakt:

Osnovna je međutim revizija u odnosu na revizijski razlog pogrešne primene materijalnog prava, kada je tuženi obavezan plaćati izdržavanje u nemačkim markama.
Sama činjenica, što je tužilac kao osoba obavezna plaćati izdržavanje državljanin SR Nemačke, ne znači po sebi i njegovu obavezu, da plaća uzdržavanje u stranoj valuti, kada njegovo dete niti ne živi u SR Nemačkoj, već sa majkom u našoj zemlji.

Deskriptori: Strana valuta; devize ALIMENTACIJA