Štampa Verzija za štampu

Iznošenje ličnih i porodičnih prilika u brakorazvodnoj parnici, nije krivično delo

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Sud: Peti opštinski sud u Beogradu   Datum: 24.04.1991 Broj: Kzz.2/87
Abstrakt:

Polazeći da je smisao inkriminacije iz člana 66. KZK u sprečavanju iznošenja i prenošenja činjeničnih tvrđenja iz sfere ličnog ili porodičnog života nekog lica van njegovog najužeg, porodičnog kruga tj. nepozvanim licima, to proizilazi da optuženi nije učinio krivično delo iznošenja ličnih i porodičnih prilika određenog u pomenutom članu, time što je lične i porodične prilike privatne tužilje izneo u postupku brakorazvodne parnice vođenje pred većem Okružnog suda u kome je inače, shodno članu 337. Zakona o braku i porodičnim odnosima SAP Kosova bila isključena i javnost, jer je to iznošenje, usled koga je optuženi i pokrenuo postupak brakorazvodne parnice, izvršeno pred sudskim većem, odnosno licima nadležnim za vođenje postupka u bračnim sporovima i u odsustvu javnosti.

Deskriptori: KZS094 Iznošenje ličnih i porodičnih prilika; Čast; Ugled; Štampa; Televizija; Sredstava javnog informisanja i komuniciranja; Javni skup;