Štampa Verzija za štampu

Povreda prava na odbranu u postupku donošenja strane sudske odluke nije isto što i povreda utvrđenih osnova društvenog uređenja

Sud:   Datum: 26.03.2003 Broj: Gž.30/02
Abstrakt:

Prema utvrđenom činjeničnom stanju protivniku predlagača je od strane suda u Solunu uredno dostavljena tužba kao tuženom, tako da nisu osnovani navodi protivnika predlagača da nije mogao ostvariti pravo na odbranu i da zbog toga nisu ispunjeni uslovi za priznanje strane odluke propisani odredbama člana 88. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. Bitno je da je protivniku predlagača dostavljanjem tužbe i pozivanjem na raspravu pred stranim sudom omogućeno učešće u postupku, a nije od značaja što on to pravo nije iskoristio dostavljanjem odgovora na tužbu i prisustvovanjem raspravi.
Nisu osnovani ni navodi žalbe da je strana sudska odluka u suprotnosti sa javnim poretkom naše zemlje i da za njeno priznanje postoje smetnje propisane odredbama člana 91. Zakona o rešavanju sukoba Zakona sa propisima drugih zemalja, jer eventualna povreda prava na odbranu u postupku ne može se izjednačiti sa povredom utvrđenih osnova društvenog uređenja, kako se neosnovano ističe u žalbi protivnika predlagača."