Štampa Verzija za štampu

Treba smatrati da se žalba kojom se presuda pobija u pogledu glavnica odnosi i na odluku o kamati, i kada to u njoj nije izričito navedeno

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: Rev.2658/87
Abstrakt:

Predmet spora u ovoj pravnoj stvari predstavlja zahtev tužilaca upravljen na priznanje prava svojine stečenog dospelošću i izdavanje tabularne isprave za upis prava svojine tužilaca na spornoj parceli.
Niži sudovi su utvrdili da su tužioci savesni držaoci sporne čestice računajući i posed njihovih pravnih predhodnika od početka ovog veka dakle preko 40 godina računajući do dana 6.4.1941. pa su tako do navedenog dana stekli vlasništvo tog zemljišta dospelošću jer su se ispunile potrebne pretpostavke koje su bile potrebne za sticanje vlasništva po navedenom osnovu po tada važećim propisima (1451. i sl. biv.
OGZ-a.
Ovaj sud ne prihvata kao pravilno shvatanje revidenta izloženo u pravcu da nije pravno moguće dospelošću steći pravo svojine određenog zemljišta koje istovremeno ne predstavlja celokupnu zemljišnoknjižnu česticu nego samo deo takve čestice, a to stoga jer je u konkretnom slučaju u postupku pouzdano i sa sigurnošću utvrđeno koji deo i u kojoj površini jedinstvene čestice 728/1 su tužioci (i njihovi predhodnici) posedovali i stekli dospelošću.