Štampa Verzija za štampu

Sud će odbaciti ponovljeni zahteva za delegiranje drugog suda

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 21.09.1996 Broj: R.322/79
Abstrakt:

Poverilac može protiv supsidijarnih odnosno solidarnih dužnika, tražiti izvršenje samo pošto prethodno u parničnom postupku ishodi pravnosnažnu sudsku odluku ili ako raspolaže drugom izvršnom ispravom takvog sadržaja
Tužilac je tražio da se odredi drugi stvarno nadležan sud da odlučuje o žalbi na presudu Opštinskog suda zato što bi o žalbi trebalo da odlučuje Okružni sud u kome kao sudija radi supruga tuženog.
Zbog tog istog razloga ovaj sud je rešenjem 27. decembra 2000. godine već odbio predlog tužioca da se delegira drugi stvarno nadležni sud.
Imajući ovo u vidu, Vrhovni sud je, shodno članu 288. stav 2. i članu 333. stav 2. ZPP, odbacio zahtev da se odredi drugi stvarno nadležni sud za određivanje o žalbi tužioca.
Vrhovni sud Hrvatske R.322/79 od 13.12.79