Štampa Verzija za štampu

Izreka presude je određena, odnosno odrediva i kad ne Sadrži precizno određene radove koje je tuženi dužan da izvede da bi otklonio nedostatke, ali samo ako se iz Sadržine ugovora, ponude i obaveštenja tuženog upućenog tužiocu može odrediti o kojim radovima je reč. U toku postupka pred prvostepenim sudom utvrđeno je da su parnične stranke zaključile ugovor broj 1054/2 od 23. 3. 1992. godine, prema kojem j tuženi preuzeo obavezu da za račun tužioca izvede radove na antikorozivnoj zaštiti dizalice "Gazn", a u svemu prema ponudi broj 1054/1 od 13. 3. 1992. godine.

Sud:   Datum: 27.10.1999 Broj: pRev.341/99
Abstrakt:

Tuženi svoju obavezu nije izvršio kvalitetno, jer su se na radovima na antikorozivnoj zaštiti pokazali nedostaci, te je tuženi prihvatio da te nedostatke otkloni o čemu je obavestio tužioca dopisom broj 3079/1 od 17. 7. 1997. godine. Da na izvedenim radovima ima nedostataka prvostepeni sud je utvrdio na osnovu pismenih isprava koje su pročitane u toku postupka u vezi sa zaključenjem i izvršenjem ugovora, te na osnovu nalaza i mišljenja veštaka. Na osnovu prednjih činjenica pravilno je drugostepeni sud zaključio da je tuženi dužan da otkloni nedostatke u izvedenim radovima na antikorozivnoj zaštiti dizalice te je zbog toga pravilno u tomdelu prvostepena presuda potvrđena. Naime, tuženi i u reviziji ističe da izreka prvostepene presude nije odrđena, jer se iz iste ne vidi jasno koje radove je tuženi dužan da izvrši na otklanjanju nedostataka.Nasuprot takvoj tvrdnji tuženog ovaj sud nalazi da je izreka prvostepene presude u usvajajućem delu tužbenog zahteva određena, odnosno obaveza tuženog odrediva, a s obzirom na Sadržinu ugovora i ponudu, kao i obaveštenje tuženog upućeno tužiocu o tome da će nedostatke otkloniti. Iz tih isprava može se odrediti koje je radove tuženi dužan da izvede da bi otklonio nedostatke na antikorozivnoj zaštiti dizalice.