Štampa Verzija za štampu

Naknada troškova za potrebe tuđe pomoći i nege i troškove prevoza oštećenog za vreme lečenja pripada tužiocu u visini koju je snosio u vreme kada su učinjeni

Osnov: Zakon o radnim odnosima, S.55/96
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.03.1991 Broj: Rev.2816/87
Abstrakt:

-

Deskriptori: Primena koga propisa; Vremensko važenje propisa ZRO028 Otpremnina KOLEKTIVNI UGOVOR