Štampa Verzija za štampu

Kad tužilac delimično uspe u sporu protiv tuženog, koga je zastupao njegov radnik, visina parničnih troškova koji pripadaju tužiocu u slučaju delimičnog uspeha u parnici obračunaće se tako što će se izračunati tužiočevi nužni troškovi izazvanim plaćanjem sudskih taksi i nagrade advokatu za sastav tužbe i zastupanje pred sudom, prema iznosu za koji je uspeo u sporu, ali tužiocu pripada pravo na naknadu svih izdataka povodom nagrade i doprinosa za veštaka, nezavisno od dosuđene naknade, ukoliko je veštačenje bilo nužno zbog toga što je tuženi osporavao osnovanost zahteva.

Sud:   Datum: 31.12.1975 Broj: Gž.2422/75
Abstrakt: