Štampa Verzija za štampu

Okolnost što je tužba odbačena zbog nedopustivosti redovnog pravnog puta, ne predstavlja smetnju da se o istoj stvari ponovo odlučuje, jer ako sud nađe da je dopustiv redovan pravni put, rešavaće i o samoj stvari, ako o njoj nije u meritumu rešavano

Osnov: Zakon o parničnom postupku Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 07.10.1999 Broj: Gž.2594/81
Abstrakt:

Punovažno je poravnanje koje je sa protivnom stranom zaključio direktor radne organizacije, a punomoćnik te organizacije, koji nema pravosudni ispit, je posle toga pred sudom na ročištu samo formulisao poravnanje i potpisao zapisnik Član 312. ZPP