Štampa Verzija za štampu

Vrhovni sud može odlučivati o predlogu za delegaciju samo onog suda koji u tom trenutku postupa

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 21.12.1999 Broj: R.283/88
Abstrakt:

Prema odredbi čl. 68. Zakona o parničnom postupku ("Sl. l.
SFRJ" br. 4/77, 36/77, 6/80, 43/82, 69/82, 58/84. i 74/87.) ovaj sud može odlučivati o osnovanosti ili neosnovanosti predloga za delegaciju (a takav je sadržaj "zahteva za izuzeće Opštinskog suda u B." tužene Š.M. ) samo onda ako u trenutku odlučivanja o predlogu traje postupak u pravnoj stvari za koju se predlaže delegacija.
U ovome predmetu postupak pred prvostepenim sudom više ne traje, jer je dovršen presudom od 1.09.1987., što znači da u ovom času prvostepeni sud više ne provodi parnični postupak radi donošenja odluka.

Deskriptori: ZPP067 DELEGACIJA NADLEŽNOSTI