Štampa Verzija za štampu

Uvodni deo opisa dela mora da sadrži jedinstvo s konkretizacijom pojedinačno navedenih inkriminacija u odnosu na svakog pojedinog optuženog i da sadrži sve okolnosti potrebne da se krivično delo odredi .

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 12.10.1997 Broj: Kzz.000/76
Abstrakt:

Izreka presude nerazumljiva je kao opis dela, suprotno odredbi čl. 351 st. 1. tač. 1. ZKP, u vezi s čl. 262. st. 1. tač. 2. ZKP, ne sadrži sve okolnosti potrebne da se krivično delo odredi.
Izreka presude nerazumljiva je ako uvodni deo opisa dela ne čini potrebno jedinstvo s konkretizacijom pojedinačno navedenih inkriminacija u odnosu na svakog pojedinog optuženog.
To predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka i čl. 364. st. 1. tač. 11 ZKP.
Naša zakonitost, Praksa 165/26