Štampa Verzija za štampu

Izvan slučajeva u kojima je zbog smrti ili telesne povrede putnika zakonom predviđena odgovornost brodova po principu pretpostavljene krivice,-brodar odgovara po principu dokazane krivice,

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: Rev.244/88
Abstrakt:

Drugostepeni sud prihvata zaključak prvostepenog suda o mogućem načinu povređivanja tužilje prilikom pada usled gubitka ravnoteže udarom glave u sanduk koji se nalazio na mestu štetnog događaja.
Nesporno je da je tužilja kao putnik na brodu tuženog (brodara) za vreme plovidbe toga broda kroz kanal između Cresa i Malog Lošinja telesno povređena.
Prema, odredbama čl. 101. Zakona o iskorišćavanju pomorskih brodova ("Sl. l.
SFRJ" br. 25/59, 20/69.) koji je važio u kritično vreme, brodar odgovara za štetu nastalu zbog smrti ili telesne povrede putnika prouzrokovane krivicom brodara za vreme prevoza.
Ta krivica se pretpostavlja, ako je smrt ili telesna povreda putnika nastala zbog brodoloma, sudara, nasukanja, eksplozije ili požara, ili u vezi s nekim od tih događaja.
U konkretnom slučaju niti jedan od tih događaja nije nastao.
U ostalim slučajevima, dakle i na konkretnom, odgovornost brodara se ravna po načelu dokazane krivice, kako su to sudovi pravilno ocenili.

Deskriptori: POVREDA KRIVICA ZOO158 Krivica - prouzrokovanje štete namerno ili nepažnjom BROD/BRODAR/BRODARSTVO PUTNIK