Štampa Verzija za štampu

Zatezna kamata pripada kupcu na unapred uplaćenu cenu vozila za period od padanja u docnju do isporuke vozila pod uslovom da i sam kupac svojim ponašanjem nije doprineo zakašnjenju u isporuci vozila

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud:   Datum: 31.01.1993 Broj: .Rev.3470692
Abstrakt:

-

Deskriptori: KUPOPRODAJA ZOO325 Kad poverilac dolazi u docnju Automobil; vozilo ZOO277 Zatezna kamata; Kada se duguje; Ugovorena kamata